Společnost kolem nás aneb život se znevýhodněním

V listopadu jsme spolu s žáky šesté třídy a jejich třídním učitelem PhDr. Jiřím Müllerem pilotovali vzdělávací program Společnost kolem nás 1, jehož cílem je zprostředkovat žákům, jak se žije lidem s tělesným postižením, nebo s poruchou autistického spektra. Program je koncipovaný do tří projektových dní a je navržen tak, aby u žáků podpořil rozvoj v oblasti sociálních a občanských schopností, komunikace v anglickém jazyce a práci s digitálními technologiemi.

V rámci programu jsme zvolili zrakové, sluchové a tělesné postižení a dále poruchu autistického spektra. Už úvodní aktivita, když se žáci metodou „kolotoč“ sami zamýšleli a zapisovali, co o tématu vědí, ukázala, že o některých znevýhodněních mají větší povědomí než o jiných. Zvláště autismus se ukázal být oříškem v tom smyslu, že byl pro žáky příliš abstraktním a těžko uchopitelným.

Aby se žáci dokázali do role hendikepovaných a osob s poruchou autistického spektra vcítit co nejlépe, přečetli si příběhy konkrétních lidí, kteří se znevýhodněním žijí. V hlavě jim utkvělo zvláště zvládání běžných činností a příklady z každodenního života. Následně se dozvěděli se vyzkoušeli si celou řadu aktivit. Mezi nimi např.:

První projektový den žáci zakončili prací s počítačem a internetem - zkoumali, jaká různá centra, školy a organizace v jejich okolí pracují s lidmi se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením nebo s poruchou autistického spektra. Následně si vyzkoušeli také orientaci v mapě, když se nalezená zařízení snažili zakreslovat. Žáky jsme vyzvali, aby si ve volném čase a ve svém okolí všímali toho, jak je jejich škola či obce uzpůsobena např. lidem se zrakovým postižením či s nějakým omezením pohybu.

Druhý projektový den se žáci vyzkoušeli prstovou abecedu a komunikaci ve znakovém jazyce a se naučili několik základních slov a frází. Následně se pod vedením lektorů zaměřili na Braillovo písmo. Za použití pracovních listů vytlačovali do papíru jednotlivá písmena a slova a psali tak vzkazy svým spolužákům i rodičům. Ve zbývajícím čase žáci pracovali s počítačem a internetem – nejdříve vyhledávali, jaké existují pro jednotlivé typy znevýhodnění kompenzační pomůcky. Na závěr všechny nabyté znalosti a zkušenosti zpracovali formou prezentace v PowerPointu.

Oba projektové dny byly průběžně prokládány anglickými okénky. Žáci si za pomoci různých aktivit včetně her a pantomimy osvojili základní slovní zásobu k tématu. Povídali jsme si rovněž o tom, jak s hendikepovanými lidmi jednat, co jim říkat a neříkat. Na konkrétních anglických větách si následně procvičili vytváření rozkazů.

Třetí projektový den se nesl ve znamení závěrečných prezentací a hodnocení programu. Na prezentace jsme přizvali rodiče – žáci tak měli možnost vyzkoušet si přednes před „externím“ publikem. Před zraky asi dvaceti rodinných příslušníků představili, co se v rámci programu naučili a podělili se i o své zážitky. Závěrečného dne se zúčastnila i Mgr. Dominika Hejzlarová z Národního ústavu pro autismus, která žákům poděkovala za to, jak přispěli ke zvýšení povědomí o životě s poruchou autistického spektra. Z pozice realizátorů nás velmi potěšil posun, který jsme u žáků zaznamenali, a to nejen v celkovém povědomí o této tématice, ale především v porozumění a empatii vůči lidem se znevýhodněním.