19.3.

Spolupráce při přípravě a realizaci pilotáží vzdělávacích programů probíhá na výbornou

Projekt Škola 4.0 se cíleně věnuje propojování formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci při přípravě vzdělávacích programů a jejich pilotáži na zapojených školách. V rámci projektu Channel Crossings, jako zástupce organizace neformálního vzdělávání, úzce spolupracuje se čtyřmi školami – ZŠ Radotín, ZŠ Curie, ZŠ Třebotov a Gymnáziem Oty Pavla v Radotíně. Jak vypadá spolupráce v praxi?

Každé přípravě konkrétního obsahu vzdělávacího programu předchází úvodní schůzka se zástupci zapojených škol, kde budoucí tvůrci programu představí jeho rámcový obsah a plánované aktivity. Společně s učiteli a vedením škol pak diskutujeme detailní strukturu, vhodnost aktivit a výukových metod a v neposlední řadě také časovou dotaci a její vhodné rozložení tak, aby pilotáž byla pro školy co nejvhodnější. Učitelé i vedoucí pracovníci zapojených škol tak mají možnost svými názory a připomínkami ovlivnit finální verzi připravovanou pro pilotáž každého vzdělávacího programu.

Další aktivní zapojení a spolupráce pracovníků formálního a neformálního vzdělávání probíhá následně i během pilotáží. Spolupracující učitelé komentují průběh pilotáže jednak formou poznámek a doporučení k jednotlivým aktivitám a jejich časové dotaci, ale všímají si také používaných výukových metod, způsobů poskytování zpětné vazby žákům, zapojení jednotlivých žáků v rámci aktivit, způsobu jejich seberexlexe a dalších momentů, které je v průběhu pilotáže zaujaly. Tyto postřehy si zaznamenávají do záznamových archů, které jim poté slouží jako podklad pro zhodnocení průběhu pilotáže formou hodnotící zprávy k danému vzdělávacímu programu.

Po pilotáži každého vzdělávacího programu se všichni znovu scházíme na evaluační schůzce, kde probíráme jednotlivé náměty na případné doplnění či úpravy, které následně autoři do finální verze vzdělávacího programu zapracují.

V současnosti máme za sebou pilotáže prvních šesti vzdělávacích programů. Máme velkou radost, že všechna setkání probíhají v přátelské a tvůrčí atmosféře, kdy se každý z účastníků snaží přispět svým dílem k přípravě co nejzdařilejší verze daného vzdělávacího programu a skutečně dochází k vzájemnému sdílení a učení se navzájem.

13.3.2019

Zahájili jsme 2. etapu projektu!

Projekt Škola 4.0 jede dál! I když máme před sebou ještě poslední pilotáž z 1. etapy šesti vzdělávacích programů, už pomalu vznikají programy další. Na konci února a začátku března jsme se sešli se zástupci zapojených škol a probrali s nimi obsah i formu programů Společnost kolem nás, Spolupráce pro budoucnost a Inovace pro lepší život. Vzdělávací programy nyní vznikají ve spolupráci jednotlivých autorů a učitelů, pilotáže začnou probíhat od nového školního roku. A my už se na ně těšíme, protože se bude jednat o velmi zajímavá a aktuální témata. Od porozumění různých znevýhodnění, s kterými se ve svém okolí setkáváme, přes téma sociálních sítí a digitálních technologií a jejich využitelnosti v kontextu přírody a životního prostředí, až po zážitkovou školu v přírodě na téma principu tří "R" (reuse-recycle-reduce).

8.3.2019

Pilotáž programu Podnikatelský inkubátor 1

V druhé polovině února a na začátku března proběhla na Základní škole nám. Curieových v Praze pilotáž vzdělávacího programu Podnikatelský inkubátor 1. Žáci se dozvěděli o příkladech fungujících sociálně odpovědných podniků ve svém okolí a poté rozpracovávali vlastní návrhy podnikatelských záměrů. Podkladem pro rozpracování bylo schéma plátno obchodního modelu, které analyzuje jednotlivé prvky podnikání, od hodnotové nabídky, přes zákaznický segment, náklady a zdroje, až po komunikační kanály a další.

Během prvního projektového dne žáci absolvovali edukační vycházku v okolí školy a inspirovali se konkrétními příklady sociálně odpovědného podnikání v prostředí, ve kterém se každý den pohybují. Jedním z příkladů byla sociální firma Košára, která zaměstnává lidi, kteří nemají dobré rodinné zázemi, trpí psychosociálními obtížemi či nemají pracovní návyky. Příklady sociálního podnikání studenty inspirovaly k tvorbě vlastních podnikatelských záměrů.

Žáci pracovali v 6 skupinkách, v kterých také poslední projektový den přednesli své podniky publiku. A čeho se jednotlivé záměry sociálně odpovědného podnikání týkaly?

1. Tacotrain – mexická restaurace zaměstnávající postižené a znevýhodněné lidi. Velký důraz bude kladen na čerstvé potraviny, s čím se pojí i další aspekt sociálně odpovědného podnikání – nespotřebované jídlo a suroviny bude poskytnuto zdarma lidem, kteří na ně nemají dostatek finančních prostředků. Svůj název restaurace získala díky faktu, že jídlo budou, kromě číšníků, roznášet (či spíše rozvážet) i modely vlaků. Z tohoto důvodu plánují majitelé navázat spolupráci mimo jiné i s Českými drahami, od kterých by modely získali.

2. ARMS (Airsoft Military Restaurant Service) – airsoft arena s restaurací, ve které pracují postižení a znevýhodnění lidé. Součástí komplexu budou i ubytovací prostory, které mohou krátkodobě využívat lidé bez domova.

3. Zachraňte psy – kavárna, která část výdělku věnuje pomoci psům. Návštěvníci mohou vzít s sebou do kavárny i své čtyřnohé mazlíčky. Součástí kavárny bude i obchůdek, v kterém se dají koupit originální dárky pro psy.

4. Kavárna pro život – kavárna zaměstnávající postižené lidi. Část výdělku kavárny bude určen i na úklid a zvelebení okolí, čím chtějí majitelé podpořit komunitní život v Praze 1, který často schází zejména kvůli velké míře turismu.

5. Fantasy World – obchůdek zaměřený na literaturu a na výrobky spojenými s knihami. Součástí bude i kavárna a dílna, ve které budou obaly na knížky, předměty z knížek a další výrobky vznikat. Podnik bude zaměstnávat i postižené a znevýhodněné lidi.

6. Rotterdam – kavárna, která bude bezpečným místem pro každého zákazníka, stejně jako je přístav Rotterdam bezpečným místem pro kotvící lodě. Podnik bude zaměstnávat lidi s postižením a lidi, kteří mají problém sehnat si dlouhodobě práci. V interiéru kavárny budou na zapůjčení i knihy, takže bude možné si během návštěvy číst.

13.2.2019

Učíme se prezentovat 2

Jako první jsme v roce 2019 pilotovali vzdělávací program Učíme se prezentovat 2, tedy projektové dny pro žáky 8. a 9. tříd a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.

V krásném prostředí auly ZŠ Radotín žáci 8. třídy trénovali své prezentační dovednosti, rozvíjeli svou schopnost vyjadřovat se anglicky a učili se, jak pracovat s internetovými zdroji. Žáci měli možnost si zpracovat hned několik témat. Uplatňování zásad správné prezentace si nejdříve zkoušeli bez doprovodu počítačových prezentací. Úvodní prezentace jsme natočili a následně poskytli žákům pro zpětnou analýzu svých výkonů.

Mnozí byli překvapeni barvou svého hlasu, nadměrnou gestikulací (nebo naopak strnulostí) či patrnou nervozitou, a získali tak motivaci pro další zlepšování v rámci druhého a třetího projektové dne. Právě druhý den si vyzkoušeli prezentaci znovu, témata se velmi různila: od sociálních sítí, přes cestováni po historické osobnosti. Současně se žáci kreativně vyřádili na powerpointových prezentacích, které jejich výkony vizuálně podpořily.

Jazyková okénka plná frází a spojení užitečných pro komunikaci s anglicky mluvícím publikem vyvrcholila třetí projektový den, kdy žáci prezentovali zvolená témata v angličtině. Zatímco samotná prezentace se již jevila jako o něco snazší úkol, přenesení osvojených dovedností do cizího jazyka bylo pro mnohé výzvou. I přes to mnoho žáků v závěrečné zpětné vazbě právě tento úkol ocenilo a uvedlo, že je možnost prezentování v angličtině bavila.

Anglické prezentace si můžete prohlédnout zde: Unicorn Robots, Food, Charles IV, KaTiMa, Světoběžníci, TGM, Green Team

Moc děkujeme žákům 8.B i třídnímu učiteli Mgr. Jiřímu Riedlovi za skvělou spolupráci a vedení ZŠ Radotín za poskytnuté zázemí a logistickou podporu!

21.12.2018

Podnikatelský inkubátor

Třetí pilotáž v rámci projektu Škola 4.0 proběhla ve dnech 4., 13. a 19. prosince na Gymnáziu Oty Pavla v Radotíně. Tématem bylo společensky odpovědné podnikání, rozpracování a prezentování vlastního podnikatelského záměru.

Přečtěte si o pilotáži programu Podnikatelský inkubátor 2 více na stránkách gymnázia.

Děkujeme celé třídě 1.S za jejich aktivní přístup a skvělé nápady a paní učitelce Marešové za spolupráci.

4.12.2018

Druhá pilotáž - Prostředí kolem nás

Jak vypadá moje okolí? Co se mi v mém městě líbí a co bych naopak chtěl/a změnit? Co na takovou změnu budu potřebovat? Dokážu své nápady prezentovat ostatním? A co když budu muset prezentovat v angličtině?

Na tyto otázky hledali odpovědi žáci 7.B Základní školy Radotín během pilotáže programu Prostředí kolem nás 1. Žáci se nejprve učili pracovat s různými druhy internetových map, s jejichž pomocí následně vytvářeli ve skupinách mapu svého okolí. V této mapě potom kreativním způsobem vyznačovali vazby v Radotíně a zaměřovali se jak na pozitivní, tak problematická místa. Během anglických částí programu si žáci procvičili slovní zásobu týkající se města, čímž se postupně připravovali na popisování mapy Radotína v angličtině.

Během druhého dne se skupinky soustředily na zanalyzovaná problémová místa a snažily se přijít s možným návrhem řešení. S konkrétními nápady se pojilo i uvažování o oblastech: jak, kdy, kdo, kde, proč a finanční náročnosti. Po propracování nápadů žáci začali dávat své návrhy řešení do PowerPointové prezentace a zároveň se učili o pravidlech efektivního prezentování.

Závěrečný den patřil prezentování před publikem. V aule školy se sešli rodiče, zástupci městského úřadu a zástupci pedagogického sboru. Prezentace se skládaly ze dvou částí: popis mapy v angličtině a představení vlastního pohledu na své okolí a návrhů řešení problematických míst. V prezentacích se objevily i fotografie, které žáci sami vyfotili v rámci domácího úkolu.

A co se žákům na Radotíně líbilo a co by naopak chtěli změnit? Podívejte se na některé z týmových prezentací:
Skupina Avengers
Skupina Mimoni
Skupina Strangers

Pilotáž probíhala ve dnech 13., 20. a 30. listopadu 2018 ve spolupráci s třídní učitelkou Mgr. Zuzanou Vejmelkovou, které tímto ještě jednou děkujeme. Velké díky patří také všem prezentujícím skupinám a panu místostarostovi Knotkovi a panu řediteli Stříhavkovi za zpětnou vazbu k jednotlivým nápadům.

A jak program hodnotili samotní žáci?

15.11.2018

Máme za sebou první pilotáž!

Ve dnech 1., 6. a 12. listopadu proběhla na ZŠ nám. Curieových pilotáž vzdělávacího programu Učíme se prezentovat pro 6. a 7. třídy. První projektový den se nesl v duchu dobrých a špatných příkladů – žáci měli možnost zhlédnout více či méně povedené prezentace a sami naformulovat zásady, jak při prezentacích co nejlépe postupovat. Pod vedením zkušených lektorek následně začali zpracovávat tři témata: UFO, Cestování a Povolání, která zaniknou, zatím bez použití počítačových programů. Studenti si vyzkoušeli, jak důležité a náročné může být rozdělení rolí v týmu, spolupráce a asertivní prosazování vlastních názorů. Své plakáty následně každá skupinka prezentovala a spolužáci měli možnost hodnotit za pomoci Kahootu. Hodnocením přispěly také lektorky a současně shrnuly obsah prvního projektového dne.

Druhý projektový den žáci ve skupinkách pokračovali v práci na svých prezentací, tentokrát již za pomoci elektronických nástrojů, konkrétně PowerPointu. Zaměřili se na dodržování zásad grafického zpracování a správnou práci s informačními zdroji. Na konci projektového dne svá díla prezentovali třídě, která opět, včetně lektorek, výkony hodnotila.

Třetí projektový den se odvíjel od myšlenky: "Co když budu muset najedou prezentovat v angličtině?" - jinými slovy, jak si poradit v situaci, kdy musím svůj příspěvek alespoň částečně prostředkovat také anglicky mluvícímu publiku. Žáci si procvičili a připomněli slovní zásobu, kterou už znali, a zároveň si osvojili nové, užitečné fráze, které prezentaci v angličtině usnadní a pomohou ji strukturovat. Prakticky si výrazy vyzkoušeli v poslední aktivitě pilotního ověření, kdy měli za úkol již zpracované prezentace přepracovat do stručnější anglické verze a přednést je spolužákům.

Za příjemnou spolupráci a skvělé výkony bychom rádi poděkovali paní Mgr. Ivetě Pšeničkové a žákům 7.B.