Spolupráce při přípravě a realizaci pilotáží vzdělávacích programů probíhá na výbornou

Projekt Škola 4.0 se cíleně věnuje propojování formálního a neformálního vzdělávání a spolupráci při přípravě vzdělávacích programů a jejich pilotáži na zapojených školách. V rámci projektu Channel Crossings, jako zástupce organizace neformálního vzdělávání, úzce spolupracuje se čtyřmi školami – ZŠ Radotín, ZŠ Curie, ZŠ Třebotov a Gymnáziem Oty Pavla v Radotíně. Jak vypadá spolupráce v praxi?

Každé přípravě konkrétního obsahu vzdělávacího programu předchází úvodní schůzka se zástupci zapojených škol, kde budoucí tvůrci programu představí jeho rámcový obsah a plánované aktivity. Společně s učiteli a vedením škol pak diskutujeme detailní strukturu, vhodnost aktivit a výukových metod a v neposlední řadě také časovou dotaci a její vhodné rozložení tak, aby pilotáž byla pro školy co nejvhodnější. Učitelé i vedoucí pracovníci zapojených škol tak mají možnost svými názory a připomínkami ovlivnit finální verzi připravovanou pro pilotáž každého vzdělávacího programu.

Další aktivní zapojení a spolupráce pracovníků formálního a neformálního vzdělávání probíhá následně i během pilotáží. Spolupracující učitelé komentují průběh pilotáže jednak formou poznámek a doporučení k jednotlivým aktivitám a jejich časové dotaci, ale všímají si také používaných výukových metod, způsobů poskytování zpětné vazby žákům, zapojení jednotlivých žáků v rámci aktivit, způsobu jejich seberexlexe a dalších momentů, které je v průběhu pilotáže zaujaly. Tyto postřehy si zaznamenávají do záznamových archů, které jim poté slouží jako podklad pro zhodnocení průběhu pilotáže formou hodnotící zprávy k danému vzdělávacímu programu.

Po pilotáži každého vzdělávacího programu se všichni znovu scházíme na evaluační schůzce, kde probíráme jednotlivé náměty na případné doplnění či úpravy, které následně autoři do finální verze vzdělávacího programu zapracují.

V současnosti máme za sebou pilotáže prvních šesti vzdělávacích programů. Máme velkou radost, že všechna setkání probíhají v přátelské a tvůrčí atmosféře, kdy se každý z účastníků snaží přispět svým dílem k přípravě co nejzdařilejší verze daného vzdělávacího programu a skutečně dochází k vzájemnému sdílení a učení se navzájem.

Tento záznam byl publikován v Aktuality . Uložit odkaz do záložek.