Učíme se prezentovat

Vzdělávací programy Učíme se prezentovat se soustředí na pravidla efektivní prezentace, jako jsou prezentační dovednosti a schopnost zaujmout, zohlednění publika a práce s posluchači, zpracování tématu do několika hlavních myšlenek, zhodnocení časové dotace a dostupných nástrojů a pomůcek a grafické zpracování v PowerPointu. Jazykové části programu pak žákům poskytnou návodný postup, jak připravit a realizovat prezentaci v angličtině.

Cílem vzdělávacích programů je naučit žáky připravit prezentaci tak, aby splnila svůj účel a měla praktický přínos pro dané publikum. Žáci si osvojí sérii na sebe navazujících kroků, které jim pomohou sestavit funkční a logicky smysluplnou prezentaci. Naučí se, jak postupovat při vlastní realizaci prezentace, na co si dát pozor, jak se vyvarovat zbytečných (nicméně velmi častých) chyb. Programy se zaměřují na tři základní oblasti: krátkou prezentaci, skupinovou prezentaci a prezentování v angličtině. Výstupem jsou skupinové prezentace v českém i anglickém jazyce.


 

UČÍME SE PREZENTOVAT 1

Vzdělávací program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině. V rozvoji schopnosti práce s digitálními technologiemi program směřuje k praktickému využití internetu jakožto zdroje informací (žáci vyhledávají a zpracovávají informace k danému tématu, učí se shrnout nejdůležitější informace do tří hlavních myšlenek). Z pohledu rozvoje komunikace v cizích jazycích program vede žáky k tomu, aby své české prezentace převedli a zrealizovali je i v anglickém jazyce. Cílem programu 1 je poskytnout žákům efektivní strategie, strukturu a nástroje pro jednoduchou prezentaci v anglickém jazyce (slovníček frází, navržená struktura, podpůrné video). Důraz je tak kladen na převedení původně české prezentace do anglického jazyka bez nutnosti tvořit obsahově zcela novou prezentaci v angličtině.

 

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen spolupracovat s ostatními žáky a diskutovat s nimi.
 • Absolvent bude schopen zpracovat dané téma a zohlednit konkrétní publikum při jeho prezentaci.
 • Absolvent bude schopen vytvořit prezentaci v PowerPointu a prezentovat své poznatky před publikem.
 • Absolvent bude schopen převést svoji prezentaci ve zjednodušené podobě do anglického jazyka.
 • Absolvent bude schopen dávat konstruktivní zpětnou vazbu na prezentace ostatních.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

4.4 Model rukavice – prezentace: PPTX, ODP, PDF

4.10 Chybná prezentace: PPTX, ODP

5.7 Video – chybná prezentace v angličtině: k dispozici ZDE

5.8 English Lab – prezentace: PPTX, ODP, PDF

5.8 English Lab – video: k dispozici ZDE

 

UČÍME SE PREZENTOVAT 2

Program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině. V rozvoji schopnosti práce s digitálními technologiemi tak program Učíme se prezentovat 2 počítá s tím, že žáci budou již na počátku programu v používání digitálních technologií výrazně pokročilejší. Oproti programu pro mladší žáky, kde je kritický přístup k informacím na internetu probírán pouze okrajově, zastává mediální výchova a nutnost analýzy a ověřování internetových zdrojů v programu pro starší žáky důležitou roli. Práce s nástrojem PowerPoint je pak kromě zaměření na tvorbu graficky poutavé a přehledné prezentace rozšířena i na problematiku autorských práv a představuje žákům možnosti internetových databází s volně použitelnými obrázky a fotografiemi. Rozvoj komunikace v cizích jazycích se v tomto programu prolíná všemi vzdělávacími bloky a od žáků je vyžadováno navíc i vyhledávání a zpracovávání informací v anglickém jazyce. Z tohoto důvodu je zapojení angličtiny v průběhu programu věnována i vyšší časová dotace a žáci si prezentování v anglickém jazyce nacvičují postupně. Větší důraz je kladen také na hodnocení a sebehodnocení.

 

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen spolupracovat s ostatními a aktivně se podílet na dosahování skupinových cílů.
 • Absolvent bude schopen vyhledávat a kriticky hodnotit informace a zpracovat dané téma.
 • Absolvent bude schopen vytvořit graficky poutavou a přehlednou prezentaci v PowerPointu.
 • Absolvent bude schopen popsat a aplikovat pět hlavních oblastí, které je třeba při přípravě a realizaci prezentace zohlednit.
 • Absolvent bude schopen se aktivně zapojit do skupinového prezentování před publikem v českém i anglickém jazyce.
 • Absolvent bude schopen dávat konstruktivní zpětnou vazbu a pracovat se sebehodnocením.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

4.4 Model rukavice – prezentace: PPTX, PDF, ODP

4.13 Chybná prezentace: PPTX, ODP

4.15 English Lab – video: k dispozici ZDE

5.3 Chybná prezentace – videa: k dispozici ZDE

5.7 English Lab – prezentace: PPTX, PDF, ODP