15. 5. 2020

Trochu jiná angličtina

Vzdělávací programy Trochu jiná angličtina rozvíjí zejména kompetence ke komunikaci v cizích jazycích, konkrétně v anglickém jazyce. K tomu je využita metoda CLIL, která umožňuje věnovat se odbornému tématu prostřednictvím cizího jazyka. Kromě toho také přináší možnost využívat mateřský jazyk, což dává žákům pocit bezpečí a jistoty zejména v začátcích, kdy se odbornému tématu teprve začínají věnovat. Během obou programů je procvičována i schopnost práce s digitálními technologiemi. Ty jsou zde využívány především při tvorbě výstupů, které vždy uzavírají dané téma a během kterých žáci vytváří pracovní listy pro své spolužáky, a tím si zároveň upevňují své poznatky.

V rámci programu žáci využívají také digitální technologie, např. u vyhledávání nových informací a tvorby výstupů, které každé téma uzavírají. Program je od programu pro starší žáky odlišen jak tematicky, tak metodicky. Během programu pro mladší žáky jsou informace žákům prezentovány často skupinovou formou výuky, během které vyučující žáky výrazně podporuje.


TROCHU JINÁ ANGLIČTINA 1

Vzdělávací program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině. Podporuje schopnost práce s digitálními techologiemi a komunikativní kompetence žáků v anglickém jazyce a rozšiřuje jejich slovní zásobu o specifickou terminologii související s jednotlivými vybranými všeobecně vzdělávacími předměty (matematika, dějepis, zeměpis, přírodopis nebo občanská výchova).  Žáci plní zadané úkoly a cvičení, při kterých se učí zároveň angličtinu a vybraná témata z dalších předmětů (konkrétně jde o témata Zvířata a Středověk).  V rámci využívání digitálních technologi žáci např. vyhledávají nové informace a tvoří výstupy, které každé téma uzavírají.

Program je od programu pro starší žáky odlišen jak tematicky, tak metodicky. Během programu pro mladší žáky jsou informace žákům prezentovány často skupinovou formou výuky, během které vyučující žáky výrazně podporuje.


Specifické cíle:

Absolvent si osvojí slovní zásobu v angličtině v tématech zvířata, hrady a rytíři.

Absolvent využívá anglického jazyka během konverzace, diskuse se svými spolužáky, prezentace jednotlivých témat či práce s textem.

Absolvent si osvojí kritickou práci s textem, tj. vyhledávání a třídění klíčových informací.

Absolvent si na základě zjištěných informací o zvířatech, hradech a rytířích vytváří vlastní názor, a tento pak dovede obhájit před ostatními.

Absolvent spolupracuje se svými spolužáky tak, aby společně splnili vytyčený cíl, přispívá svými nápady a vytváří během spolupráce příjemnou atmosféru.

Absolvent vytvoří s pomocí digitálních technologií různé druhy výstupů.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

TROCHU JINÁ ANGLIČTINA 2

Vzdělávací program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Žáci se prostřednictvím anglického jazyka věnují tématům módy a sportu. Učí se tedy cizí jazyk, a to nejčastěji v rámci komunikace se svými spolužáky, a zároveň se dozvídají nové informace a získávají nové dovednosti a zkušenosti v uvedených tématech. V rámci programu žáci využívají také digitální technologie, např. při tvorbě prezentací či výstupů, které každé odborné téma uzavírají. Tento program je od programu pro mladší žáky odlišen jak tematicky, tak metodicky. Jsou zde zvoleny metody odpovídající jejich věku a potřebám. Během programu pro starší žáky jsou informace žákům prezentovány především individuální či skupinovou formou výuky, během které vyučující žáky výrazně podporuje.

Specifické cíle:

Absolvent si osvojí slovní zásobu v angličtině v tématech móda a sport.

Absolvent používá anglický jazyk během konverzace, diskuse se svými spolužáky, prezentace jednotlivých témat, práce s textem či vyjadřování vlastních postojů.

Absolvent kriticky pracuje s textem, tj. vyhledává, třídí, analyzuje a srovnává klíčové informace.

Absolvent vytváří s pomocí digitálních technologií různé druhy výstupů a na internetu vyhledává dle pravidel práce se zdroji potřebné informace.

Absolvent se aktivně podílí na hledání řešení při práci ve skupině, zapojuje se do ní a ke své roli přistupuje zodpovědně. Názory svých spolužáků akceptuje a respektuje.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF