2. 8. 2019

Prostředí kolem nás

Programy Prostředí kolem nás umožňují žákům identifikovat problémy v jejich obci a následně vytvářet návrhy a hledat řešení zjištěných problémů. V průběhu rozvíjí žáci své jazykové znalosti (slovní zásoba a jednoduché fráze) v anglickém jazyce na a zároveň pracují s digitálními technologiemi – práce s mapou na internetu, vyhledávání potřebných informací a tvorba prezentace.

Cílem programů je podpořit kreativní a inovativní potenciál žáků prostřednictvím vytvoření, rozpracování a prezentování inovativních návrhů k řešení hospodářských a politických vazeb a problémů ve své obci, podpořit rozvoj jazykové kompetence, aktivního občanství a schopnosti práce s digitálními technologiemi.


PROSTŘEDÍ KOLEM NÁS 1

Program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině. Žáci v průběhu programu pracují s digitálními technologiemi. Při své práci mají po celou dobu programu k dispozici počítač a internet, zde vyhledávají potřebné informace při práci s mapou, dále analyzují zjištěná data a zpracovávají digitálně vlastní prezentaci na počítači. Rozvoj kompetencí komunikace v cizích jazycích je podpořen zařazením tří jazykových sekcí v průběhu vzdělávacího programu. Aktivity jsou zaměřeny na slovní zásobu, dále na praktické použití v komunikaci a v závěru si žáci vyzkouší prezentaci částečně v anglickém jazyce. Sociální a občanské schopnosti jsou rozvíjeny po celou dobu programu. Žáci rozvíjí spolupráci během práce ve skupinách, učí se efektivnímu rozdělení rolí, analyzují současnou situaci obce a hledají aspekty, které by se daly v obci zlepšit.

 

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen analyzovat problémy své obce.
 • Absolvent bude schopen vyhledat instituci a oslovit ji, aby mohl řešit problémy své obce
 • Absolvent bude schopen hledat možnosti řešení zjištěné problematiky.
 • Absolvent bude schopen vyhledat mapu na internetu, která odpovídá jeho potřebám.
 • Absolvent bude schopen spolupracovat s ostatními žáky a diskutovat s nimi.
 • Absolvent bude schopen vytvořit prezentaci a prezentovat své poznatky před posluchači.
 • Absolvent bude schopen pojmenovat anglicky klíčová místa ve své obci a sdělit, kde se nachází.
KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Prezentace mapy na internetu: PPTX, ODP, PDF

Prostředí kolem nás 2

Program je určen pro žáky 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině. Žáci analyzují současnou situaci týkající se jejich obce a dobírají se řešení problémů, přičemž využívají získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení. Volí vhodné, reálné způsoby řešení a zároveň kriticky přemýšlí o jednotlivých možnostech a jejich realizovatelnosti. Kritický přístup k informacím je akcentován i v oblasti práce s digitálními technologiemi. Žáci jsou vedeni ke komplexnější práci s informacemi a následně i zpracování zadání. Z pohledu rozvoje komunikace v cizích jazycích jsou žáci vedeni nejen k popisu jejich okolí, ale k ucelenější argmunetaci, schopnosti reagovat otázky týkající se tématu a využívání náročnějších gramatických struktur.

 

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen porozumět obecní samosprávě na základní úrovni a bude znát některé z agend, institucí a úřadů, které mu mohou pomoci v řešení problému ve vazbě na obec.
 • Absolvent bude schopen pojmenovat problémy své obce a hledat optimální řešení problému.
 • Absolvent bude schopen prakticky využít internetové mapy a dohledat potřebné informace.
 • Absolvent bude schopen diskutovat, argumentovat a obhájit svůj názor.
 • Absolvent bude schopen vytvořit prezentaci a vést ji dle zásad správného prezentování.
 • Absolvent bude schopen anglicky reagovat na otázky týkající se jeho obce a prakticky užít anglická modální slovesa.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOCX, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Prezentace mapy na internetu: PPTX, ODP, PDF