Podnikatelský inkubátor

Podnikatelský inkubátor je vzdělávací program, který žákům představuje základní metody strategického plánování v podnikatelském prostředí. Na praktické úrovni je výstupem plátno obchodního modelu potenciálního podniku, který žáci vymyslí a který klade důraz na sociální podnikání.  V rámci programu se žáci také zdokonalují v základních obratech obchodní angličtiny na úrovni a procvičí si práci s digitálními technologiemi.

Cílem programů je podpořit kreativní a inovativní potenciál žáků prostřednictvím vytvoření, rozpracování a prezentování jejich vlastního podnikatelského (projektového) nápadu s důrazem na sociální podnikání a s přesahem do reálného života; podpořit rozvoj podnikavosti a smyslu pro iniciativu, týmové práce, práce s informacemi a digitálními technologiemi a komunikace v cizím jazyce.


PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR 1

Program je určen pro žáky 6.-7. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině. Program představuje žákům nástroje strategické analýzy a principy sociálně odpovědného podnikání ve zjednodušené podobě, k čemuž využívá kombinaci frontální výuky s prací ve skupině. Role vyučujícího je v tomto ohledu významná, neboť žáky průběžně provází a pomáhá jim aplikovat dané nástroje při rozpracování jejich vlastních nápadů na sociální podnikání. V oblasti rozvoje komunikace v cizích jazycích pracuje vzdělávací program Podnikatelský inkubátor 1 s jednodušší slovní zásobou, žáci jsou vedeni k popisu svého podnikatelského záměru v jednoduchých anglických větách. Důležitou úlohu v tomto programu hraje také důraz na prvky hry a hraní rolí (role-play) a diverzifikace práce v rámci skupiny při rozpracovávání plátna obchodního modelu zohledňující danou věkovou skupinu a různé styly učení.

 

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen vysvětlit a použít základní metody strategického plánování.
 • Absolvent bude schopen rozvést a prezentovat svůj podnikatelský záměr.
 • Absolvent bude schopen použít základní slovní zásobu týkající se jeho projektu v anglickém jazyce.
 • Absolvent bude schopen domluvit se s členy skupiny na rozdělení práce.
 • Absolvent bude schopen spolupracovat na přípravě skupinové prezentace.
 • Absolvent bude schopen používat digitální technologie k podpoře svých záměrů.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOC, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Prezentace sociální podnikání (4.2): PDF, PPTX, ODP

Prezentace BlindShell (4.11): PDF, PPTX, ODP

Plátno obchodního modelu 9 x A4 (4.10): PDF

Interaktivní přílohy (4.19-4.24): ZIP

Video Zásady správné prezentace: k dispozici ZDE

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR 2

Program je určen žákům 8.-9. ročníků ZŠ a odpovídajích ročníků víceletých gymnázií. Kompetenční náročnost jednotlivých aktivit odpovídá této cílové skupině.  Podnikatelský inkubátor 2 od účastníků předpokládá samostatnou činnost, odpovědný přístup k zadaným úkolům a termíny oblasti strategického plánování jsou předkládány ve své čisté podobě. Vyučující častěji ustupuje do pozadí a skupinovou práci spíše monitoruje a provází. Větší důraz je kladen také na práci s digitálními technologiemi a kritickou analýzu informací. Žáci jsou opakovaně vedeni k samostatnému vyhledávání a zpracovávání pojmů a zdrojů; v mnohem větší míře je jim k tomu poskytnuta jak časová dotace, tak materiální podpora. Program je více zaměřen na aktivní zapojení anglického jazyka (úroveň A2), a to v přípravné fázi, vysvětlování nových pojmů, hloubce a rozsahu znalostí a použití anglického jazyka, přípravě prezentace i vlastní prezentaci výsledků žákovské práce.

 

Specifické cíle:

 • Absolvent bude schopen aplikovat metody strategického plánování v obchodním světě.
 • Absolvent bude schopen rozpracovat a prezentovat svůj podnikatelský záměr před publikem.
 • Absolvent bude schopen koordinovat svou práci se členy skupiny.
 • Absolvent bude schopen popsat svůj projekt jednoduchými větami v anglickém jazyce.
 • Absolvent bude schopen používat digitální technologie k podpoře svých záměrů.
 • Absolvent bude schopen vyhledávat a zpracovávat informace na internetu.
 • Absolvent bude schopen poskytnout a přijmout zpětnou vazbu na skupinovou práci.

 

KE STAŽENÍ

Vzdělávací program: DOC, PDF

Žákovský sešit (2 Podrobně rozpracovaný obsah programu): DOCX, PDF

Materiály pro žáky (4 Příloha č. 1): DOCX, PDF

Materiály pro učitele (5 Příloha č. 2): DOCX, PDF

Prezentace sociální podnikání (4.2): PDF, PPTX, ODP

Prezentace Facebook (4.8): PDF, PPTX, ODP

Plátno obchodního modelu 9 x A4 (4.7): PDF

Interaktivní přílohy (4.16-4.22): ZIP